Spis Treści• Test Penetracyjny NESSUS

• Test Penetracyjny BACKBOX

• Test Penetracyjny BASH SHELL

• Test Penetracyjny METASPLOIT


"Certyfikat CISSP jest niezależnym i obiektywnym świadectwem eksperckim w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego. W czerwcu 2004 roku CISSP został pierwszym certyfikatem spełniającym standard ISO 17024:2003 oraz akredytowanym przez ANSI." - WikipediaCISSP : Kontrola dostępu

CISSP : Bezpieczeństwo telekomunikacji i sieci

CISSP : Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i zarządzanie ryzykiem

CISSP : Bezpieczeństwo rozwoju oprogramowania

CISSP : Kryptografia

CISSP : Architektura i projektowanie bezpieczeństwa

CISSP : Operacje bezpieczeństwa

CISSP : Planowanie ciągłości biznesowej i odtwarzania po awarii

CISSP : Prawo, regulacje, dochodzenia i zgodność

CISSP : Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
Analityk ds. cyberbezpieczeństwa


Zarządzanie zagrożeniami i podatnościam


Bezpieczeństwo oprogramowania i systemów


Operacje bezpieczeństwa i monitorowanie


Reagowania na incydenty


Zgodność i ocena


Egzamin Praktyczny cz.I


Egzamin Praktyczny cz.II

Security +


Zagrożenia, ataki i luki


Architektura i design


Implementacja


Operacje i reagowanie na incydenty


Zarządzanie, ryzyko i zgodność

Certyfikat A+


A+ : A


A+ : B


A+ : C


A+ : A II


A+ : B II


A+ : C II

Certyfikat AWS


Obliczenie EC2


Wirtualna chmura prywatna (VPC)


Usługi magazynowania


Architektura bezpieczeństwa


Usługi baz danych


Systemy odporne na awarie


Zastosowanie


Usługi monitorowania

Network+


Podstawy sieci


Wdrożenia sieciowe


Operacje sieciowe


Bezpieczeństwo sieci


Rozwiązywanie problemów z sieci

Laboratorium CCDE


Jacobs


Squid Energy


Bank of Jersey

Zend
Test penetracyjny - proces polegający na przeprowadzeniu kontrolowanego ataku na system teleinformatyczny, mający na celu praktyczną ocenę bieżącego stanu bezpieczeństwa tego systemu, w szczególności obecności znanych podatności i odporności na próby przełamania zabezpieczeń.    WikipediaZostań PenTesterem : Odpowiedzi

Zostań PenTesterem II : Odpowiedzi II

Zostań PenTesterem III : Odpowiedzi III

Zostań PenTesterem IV : Odpowiedzi IV

Zostań PenTesterem V : Odpowiedzi V

Zostań PenTesterem VI : Odpowiedzi VI

Zostań PenTesterem VII : OdpowiedziVII

Zostań PenTesterem VIII : Odpowiedzi VIII

Zostań PenTesterem IX : Odpowiedzi IX

Zostań PenTesterem X : Odpowiedzi X

Zostań PenTesterem XI : Odpowiedzi XI

Zostań PenTesterem XII : Odpowiedzi XII

Zostań PenTesterem XIII : Odpowiedzi XIII
KubernetesPodstawowe pojęcia

1. Utwórz nowy Pod o nazwie nginx z obrazem nginx:1.17.10. Ujawnij port kontenera 80. Pod powinien znajdować się w przestrzeni nazw o nazwie ckad.

2. Uzyskaj szczegółowe informacje o Podze, w tym jego adres IP.

3. Utwórz tymczasowy Pod, który używa obrazu busybox do wykonania polecenia wget wewnątrz kontenera. Polecenie wget powinno uzyskać dostęp do punktu końcowego udostępnionego przez kontener Nginx. Powinieneś zobaczyć treść odpowiedzi HTML wyrenderowaną w terminalu.

4. Pobierz dzienniki kontenera Nginx.

5. Dodaj zmienne środowiskowe

DB_URL=postgresql://mydb:5432 i
DB_USERNAME=admin do kontenera nginx. Pod

6. Otwórz powłokę kontenera nginx i sprawdź zawartość bieżącego katalogu ls -l.

7. Utwórz manifest YAML dla pętli o nazwie Pod, która uruchamia obraz busybox w kontenerze. Kontener powinien uruchomić następującą komendę: for i in {1..10}; wykonaj echo "Witamy $i razy"; zrobione. Utwórz pod z manifestu YAML. Jaki jest status kapsuły?

8. Edytuj pętlę nazwaną Pod. Zmień polecenie, aby działało w nieskończonej pętli. Każda iteracja powinna odzwierciedlać bieżącą datę.

9. Sprawdź zdarzenia i stan pętli Poda.

10. Usuń przestrzeń nazw ckad i jej Pody.

Odpowiedzi1. Można zastosować podejście imperatywne lub podejście deklaratywne. Najpierw przyjrzymy się tworzeniu przestrzeni nazw za pomocą podejścia imperatywnego:

$ kubectl create namespace ckad

Utwórz poda:

$ kubectl run nginx --image=nginx:1.17.10 --port=80 -- namespace=ckad

Alternatywnie możesz zastosować podejście deklaratywne. Utwórz nowy plik YAML o nazwie ckad-namespace.yaml z następującą zawartością:

apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
name: ckad

Utwórz przestrzeń nazw z pliku YAML:

$ kubectl create -f ckad-namespace.yaml

Utwórz nowy plik YAML o nazwie nginx-pod.yaml z następującą zawartością:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: nginx
spec:
containers:
- name: nginx
image: nginx:1.17.10
ports:
- containerPort: 80

Utwórz Poda z pliku YAML:

$ kubectl create -f nginx-pod.yaml --namespace=ckad

2. Możesz użyć opcji wiersza poleceń -o wide, aby pobrać adres IP Poda:

$ kubectl get pod nginx --namespace=ckad -o wide

Te same informacje są dostępne w przypadku zapytania o szczegóły kapsuły:

$ kubectl describe pod nginx --namespace=ckad | grep IP:

3. Możesz użyć opcji wiersza poleceń --rm i -it, aby uruchomić tymczasowy Pod. Poniższe polecenie zakłada, że adres IP kapsuły o nazwie nginx to 10.1.0.66:

$ kubectl run busybox --image=busybox --restart=Never - -rm -it -n ckad \ -- wget -O- 10.1.0.66:80

4. Aby pobrać logi użyj prostego polecenia logs:

$ kubectl logs nginx --namespace=ckad

5. Zabroniona jest edycja obiektu żywego. Jeśli spróbujesz dodać zmienne środowiskowe, pojawi się komunikat o błędzie:

$ kubectl edit pod nginx --namespace=ckad

Będziesz musiał odtworzyć obiekt ze zmodyfikowanym plikiem YAML, ale najpierw będziesz musiał usunąć istniejący obiekt:

$ kubectl delete pod nginx --namespace=ckad

Edytuj istniejący plik YAML nginx-pod.yaml:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: nginx
spec:
containers:
- name: nginx
image: nginx:1.17.10
ports:
- containerPort: 80
env:
- name: DB_URL
value: postgresql://mydb:5432
- name: DB_USERNAME
value: admin

Zastosuj zmiany:

$ kubectl create -f nginx-pod.yaml --namespace=ckad

6. Użyj polecenia exec, aby otworzyć interaktywną powłokę kontenera:

$ kubectl exec -it nginx --namespace=ckad -- /bin/sh # ls -l
v 7. Połącz opcje wiersza poleceń -o yaml i --dryrun= klient, aby zapisać wygenerowany YAML do pliku. Pamiętaj, aby uniknąć znaków cudzysłowu w ciągu renderowanym przez polecenie echo:

$ kubectl run loop --image=busybox -o yaml --dryrun= client \ --restart=Never -- /bin/sh -c 'for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; \
do echo "Welcome $i times"; done' \
> pod.yaml

Utwórz Poda z pliku YAML:

$ kubectl create -f pod.yaml --namespace=ckad

Status Poda będzie wskazywał Zakończono, ponieważ wykonane polecenie w kontenerze nie działa w nieskończonej pętli:

$ kubectl get pod loop --namespace=ckad

8. Polecenie dotyczące kontenera nie może zostać zmienione w przypadku istniejących Podów. Usuń Pod, aby móc zmodyfikować plik manifestu i ponownie utworzyć obiekt:

$ kubectl delete pod loop --namespace=ckad

Zmień zawartość pliku YAML:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
creationTimestamp: null
labels:
run: loop
name: loop
spec:
containers:
- args:
- /bin/sh
- -c
- while true; do date; sleep 10; done
image: busybox
name: loop
resources: {}
dnsPolicy: ClusterFirst
restartPolicy: Never
status: {}

Utwórz Poda z pliku YAML:

$ kubectl create -f pod.yaml --namespace=ckad

9. Możesz opisać zdarzenia Poda, zaznaczając termin:

$ kubectl describe pod loop --namespace=ckad | grep -C 10 Events:

10. Możesz po prostu usunąć przestrzeń nazw, co spowoduje usunięcie wszystkich obiektów w przestrzeni nazw:

$ kubectl delete namespace ckad
[ 1808 ]